...
Cung cấp
TB CÔNG NGHỆ CAO
...
Phân phối
THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG

Dự án phân phối sản phẩm dinh dưỡng meiji

Dự án phân phối sản phẩm dinh dưỡng meiji

Thông điệp của chủ tịch hội đồng quản trị MagicWave

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển,  Magicwave  đã có một chặng đường đáng nhớ với nhiều thay đổi lớn về chiến lược, quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức…trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.